ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 • A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  Neve:Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
  Rövidített neve: Gyermekjóléti Intézet
  Székhelye: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
  Telephelye: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.
  Postacíme: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
  Tel.: +36 99 524 361
  Fax.: +36 99 524 362
  E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu
  Honlap: www.gyerko.hu

  Gyermekjóléti Szolgálat soproni ügyfélfogadási rendje 2022 (Sopron, Vasvári P. u. 2/a)

  Gyermekjóléti Központ soproni ügyfélfogadási rendje 2022 (Sopron, Vasvári P. u. 2/a)

 • A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  Organogram 2015 megtekintése

  Organogram 2016 megtekintése

  Organogram 2019 megtekintése

  Az Intézmény telephelyei szerint nyújtott szolgáltatásai:
  Az Intézmény által a Társult Önkormányzatok közigazgatási területén nyújtott szolgáltatások, és azok telephelyei:

  Család- és Gyermekjóléti Központ
  Család- és Gyermekjóléti Központ, mint az Intézmény önálló szakmai egysége, a szociális- és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a személyek, családok, gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. Szolgáltatása kiterjed Sopron járás teljes területére és valamennyi lakosára. Feladata elsősorban Gyvt. 40/A.§. szerint a gyermek családban nevelkedésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a gyermek, és a család igényeinek és szükségleteinek megfelelően esetmenedzseri feladatokat lát el. A személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások támogatására egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat szervez, biztosít vagy nyújt. Emellett ellátja a járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatását is.
  Működését az elfogadott szakmai program és a szolgáltatási rend szabályozza.

  A Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatások:
  • kapcsolattartási ügyeletet
  • kórházi szociális munka
  • utcai, lakótelepi szociális munka
  • készenléti szolgálat
  • óvodai, iskolai szociális munka
  • jogi tanácsadás
  • pszichológiai tanácsadás
  • pedagógiai tanácsadás, korrepetálás, fejlesztés
  • mediáció
  • családterápia
  • facilitáció

  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az Intézmény önálló szakmai egysége. Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújt, melynek keretében ellátja a Gyvt. 39.§. és 40. §. valamint az Szt. 64. §- a szerinti feladatokat. A szolgáltatás kiterjed a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás közigazgatási területén (ellátási terület) élő valamennyi gyermekre, családra, gyermektelen családra és egyedülálló személyre. A szolgálat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait egységes elvek szerint, integrált formában, a családsegítők útján látja el. Működését az elfogadott szakmai program és a szolgáltatási rend szabályozza.
  A családsegítő segítséget nyújt a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. Kiemelt figyelemmel fordul a tartós munkanélküliek, az aktív korú nem foglalkoztatottak, és a fiatal munkanélküliek felé. A szolgálat lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos segítő szolgáltatásokat végez, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára adósságkezelési tanácsadást működtet. Támogatja a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyeket és családtagjaikat.
  A gyermekek érdekében végzett szolgáltatás célja, hogy elősegítse az illetékességi területén lévő gyermekek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, jólétét, családban történő nevelkedését. Hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjában történő nevelkedéséhez, családjából való kiemelésének megelőzéséhez, illetve segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését.
  Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése a Gyvt. 17. §. (1). és az Szt. 64. §. (2). bekezdésben nevesített résztvevőkkel. Nem állami szervek, civil szervezetek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A család- és gyermekjóléti szolgálat egyik kiemelt feladata, hogy a kliens problémamegoldásának érdekében integrálja és koordinálja a jelzőrendszer és a szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket és eszközöket.
  A Szolgálat a családok segítése támogatása kapcsán biztosítja a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, valamint ellátja a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését.
  A prevenciós - szabadidős feladatok szervezése, ellátása a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egység feladata. A feladat-ellátásba bevonja az Intézmény más szakmai egységeiben dolgozó szakembereket is. A feladat - ellátás projekt-szerűen szerveződik. A munkacsoport vezetésére az igazgató, előzetes egyeztetés után jelöli ki a családsegítő munkakörben dolgozó kollégát, aki ezt munkaköre részeként, a munkaköri leírásában rögzített módon látja el.

  9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A.
  Család és Gyermekjóléti Központ
  Helyettes szülői hálózat – 9 férőhely
  Családok Átmeneti Otthona – 20 férőhely
  Gyermekek Átmeneti Otthona – 12 férőhely
  Család és Gyermekjóléti Szolgálat

  9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.
  Támogató szolgálat

  Az Intézmény által a Társult Önkormányzatok közigazgatási területén nyújtott szolgáltatások, és azok területi irodái, nyitva álló helyiségei:

  9423 Ágfalva, Soproni u. 18.
  Család és Gyermekjóléti szolgáltatás
  Családsegítés
  Támogató szolgálat

  9421 Fertőrákos, Fő u. 139.
  Család és Gyermekjóléti szolgáltatás
  Családsegítés
  Támogató szolgálat

  9422 Harka, Keresztúri u. 2.
  Család és Gyermekjóléti szolgáltatás
  Családsegítés
  Támogató szolgálat

  9495 Kópháza, Fő u. 15.
  Család és Gyermekjóléti szolgáltatás
  Családsegítés
  Támogató szolgálat

  A család és gyermekjóléti szolgáltatás
  Célja, hogy elősegítse az illetékességi területén lévő gyermekek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődést, jólétét, családban történő nevelkedést, hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjában történő nevelkedéséhez, családjából való kiemelésének megelőzéséhez, illetve segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését.

  Helyettes szülői hálózat
  A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását - a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - saját háztartásában biztosítja, vállalja, hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli.
  A helyettes szülőket a működtető szakmai követelmények figyelembevételével kiválasztja, felkéri, felkészíti, nyilvántartásba veszi, és tevékenységükben folyamatos szakmai tanácsadással segíti, továbbá folyamatosan ellenőrzi a nevelési díj és a külön ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenységük ellátásában. A szolgáltatás ellátása jelenleg szünetel.

  Családsegítés
  A családsegítő szolgálat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

  Családok átmeneti otthona
  A családok átmeneti otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51.§ (2) bekezdése szerinti átmeneti gondozást. Működését az elfogadott szakmai program és a házirend szabályozza.

  Gyermekek átmeneti otthona
  A gyermekek átmeneti otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében 3-18 éves gyermekek számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 50.§ (1-2) bekezdése szerinti átmeneti gondozást. Működését az elfogadott szakmai program és a házirend szabályozza.

  Támogató szolgálat
  A fogyatékos személy önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése és aktív részvétele mellett, a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
  Működését az elfogadott szakmai program és a házirend szabályozza.
  A biztosított szolgáltatások formái:
  • Szállító szolgálat működtetése
  • Személyi segítő szolgálat működtetése
  • Tanácsadás, információnyújtás
  • Csoportos és közösségi programok szervezése
 • A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
  Igazgató: Roth Gyuláné
  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu

  Igazgatóhelyettes: Sámson Tímea
  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: samson.timea@gyerko.hu

  Család és Gyermekjóléti Szolgálat
  Szakmai vezető: Lajosfalviné Gulyás Györgyi

  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: lajosfalvi.gulyas@gyerko.hu

  Család és Gyermekjóléti Központ
  Szakmai vezető: Sámson Tímea

  Tel.: +36205030631
  E-mail: samson.timea@gyerko.hu

  Családok Átmeneti Otthona
  Szakmai vezető: Kovács Judit

  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: csao-sopron@gyerko.hu

  Gyermekek Átmeneti Otthona
  Szakmai vezető: Soósné Nagy Katalin

  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: gyao-sopron@gyerko.hu

  Támogató Szolgálat
  Telephely: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 10.
  Szakmai vezető: Károlyi - Sebestyén Zsófia

  Tel.: +36 20 503 1689
  E-mail: tamogatoszolgalat-sopron@gyerko.hu

 • A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
 • Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
  (Az intézményre ez nem vonatkozik.)
 • A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
  Neve: Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
  Székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1.
  Postacíme: 9400 Sopron, Fő tér 1.
  Képviselője: Dr. Farkas Ciprián elnök

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

PÁLYÁZATOK

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0051
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004

Sopron és Környéke
Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
Tel.: + 36 99 524 361
E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu
© 2024 Minden jog fenntartva! Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete