ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 • A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  Neve:Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
  Rövidített neve: Gyermekjóléti Intézet
  Székhelye: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
  Telephelye: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.
  Postacíme: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
  Tel.: +36 99 524 361
  Fax.: +36 99 524 362
  E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu
  Honlap: www.gyerko.hu

  Gyermekjóléti Szolgálat soproni ügyfélfogadási rendje 2016 (Sopron, Vasvári P. u. 2/a)

 • A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  Organogram 2015 megtekintése

  Organogram 2016 megtekintése

  Az Intézmény telephelyei szerint nyújtott szolgáltatásai:
  Az Intézmény által a Társult Önkormányzatok közigazgatási területén nyújtott szolgáltatások, és azok telephelyei:

  Család- és Gyermekjóléti Központ
  Család- és Gyermekjóléti Központ, mint az Intézmény önálló szakmai egysége, a szociális- és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a személyek, családok, gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. Szolgáltatása kiterjed Sopron járás teljes területére és valamennyi lakosára. Feladata elsősorban Gyvt. 40/A.§. szerint a gyermek családban nevelkedésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a gyermek, és a család igényeinek és szükségleteinek megfelelően esetmenedzseri feladatokat lát el. A személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások támogatására egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat szervez, biztosít vagy nyújt. Emellett ellátja a járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatását is.
  Működését az elfogadott szakmai program és a szolgáltatási rend szabályozza.

  A Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatások:
  • kapcsolattartási ügyeletet
  • kórházi szociális munka
  • utcai, lakótelepi szociális munka
  • készenléti szolgálat
  • óvodai, iskolai szociális munka
  • jogi tanácsadás
  • pszichológiai tanácsadás
  • pedagógiai tanácsadás, korrepetálás, fejlesztés
  • mediáció
  • családterápia
  • facilitáció

  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az Intézmény önálló szakmai egysége. Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújt, melynek keretében ellátja a Gyvt. 39.§. és 40. §. valamint az Szt. 64. §- a szerinti feladatokat. A szolgáltatás kiterjed a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás közigazgatási területén (ellátási terület) élő valamennyi gyermekre, családra, gyermektelen családra és egyedülálló személyre. A szolgálat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait egységes elvek szerint, integrált formában, a családsegítők útján látja el. Működését az elfogadott szakmai program és a szolgáltatási rend szabályozza.
  A családsegítő segítséget nyújt a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. Kiemelt figyelemmel fordul a tartós munkanélküliek, az aktív korú nem foglalkoztatottak, és a fiatal munkanélküliek felé. A szolgálat lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos segítő szolgáltatásokat végez, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára adósságkezelési tanácsadást működtet. Támogatja a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyeket és családtagjaikat.
  A gyermekek érdekében végzett szolgáltatás célja, hogy elősegítse az illetékességi területén lévő gyermekek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, jólétét, családban történő nevelkedését. Hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjában történő nevelkedéséhez, családjából való kiemelésének megelőzéséhez, illetve segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését.
  Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése a Gyvt. 17. §. (1). és az Szt. 64. §. (2). bekezdésben nevesített résztvevőkkel. Nem állami szervek, civil szervezetek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A család- és gyermekjóléti szolgálat egyik kiemelt feladata, hogy a kliens problémamegoldásának érdekében integrálja és koordinálja a jelzőrendszer és a szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket és eszközöket.
  A Szolgálat a családok segítése támogatása kapcsán biztosítja a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, valamint ellátja a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését.
  A prevenciós - szabadidős feladatok szervezése, ellátása a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egység feladata. A feladat-ellátásba bevonja az Intézmény más szakmai egységeiben dolgozó szakembereket is. A feladat - ellátás projekt-szerűen szerveződik. A munkacsoport vezetésére az igazgató, előzetes egyeztetés után jelöli ki a családsegítő munkakörben dolgozó kollégát, aki ezt munkaköre részeként, a munkaköri leírásában rögzített módon látja el.

  9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A.
  Gyermekjóléti Központ
  Helyettes szülői hálózat – 9 férőhely
  Családok Átmeneti Otthona – 20 férőhely
  Gyermekek Átmeneti Otthona – 12 férőhely
  Családsegítő Szolgálat

  9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.
  Támogató szolgálat

  Az Intézmény által a Társult Önkormányzatok közigazgatási területén nyújtott szolgáltatások, és azok területi irodái, nyitva álló helyiségei:

  9423 Ágfalva, Soproni u. 18.
  Gyermekjóléti szolgáltatás
  Családsegítés
  Támogató szolgálat

  9421 Fertőrákos, Fő u. 139.
  Gyermekjóléti szolgáltatás
  Családsegítés
  Támogató szolgálat

  9422 Harka, Keresztúri u. 2.
  Gyermekjóléti szolgáltatás
  Családsegítés
  Támogató szolgálat

  9495 Kópháza, Fő u. 15.
  Gyermekjóléti szolgáltatás
  Családsegítés
  Támogató szolgálat

  A gyermekjóléti szolgáltatás
  Célja, hogy elősegítse az illetékességi területén lévő gyermekek védelmét, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődést, jólétét, családban történő nevelkedést, hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjában történő nevelkedéséhez, családjából való kiemelésének megelőzéséhez, illetve segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését.

  Helyettes szülői hálózat
  A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását - a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - saját háztartásában biztosítja, vállalja, hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli.
  A helyettes szülőket a működtető szakmai követelmények figyelembevételével kiválasztja, felkéri, felkészíti, nyilvántartásba veszi, és tevékenységükben folyamatos szakmai tanácsadással segíti, továbbá folyamatosan ellenőrzi a nevelési díj és a külön ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenységük ellátásában. A szolgáltatás ellátása jelenleg szünetel.

  Családsegítés
  A családsegítő szolgálat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

  Családok átmeneti otthona
  A családok átmeneti otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51.§ (2) bekezdése szerinti átmeneti gondozást. Működését az elfogadott szakmai program és a házirend szabályozza.

  Gyermekek átmeneti otthona
  A gyermekek átmeneti otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében 3-18 éves gyermekek számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 50.§ (1-2) bekezdése szerinti átmeneti gondozást. Működését az elfogadott szakmai program és a házirend szabályozza.

  Támogató szolgálat
  A fogyatékos személy önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése és aktív részvétele mellett, a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
  Működését az elfogadott szakmai program és a házirend szabályozza.
  A biztosított szolgáltatások formái:
  • Szállító szolgálat működtetése
  • Személyi segítő szolgálat működtetése
  • Tanácsadás, információnyújtás
  • Csoportos és közösségi programok szervezése
 • A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
  Igazgató: Roth Gyuláné
  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu

  Igazgatóhelyettes: Sámson Tímea
  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: samson.timea@gyerko.hu

  Család és Gyermekjóléti Szolgálat
  Szakmai vezető: Lajosfalviné Gulyás Györgyi

  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: lajosfalvi.gulyas@gyerko.hu

  Család és Gyermekjóléti Központ
  Szakmai vezető: Sámson Tímea

  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: samson.timea@gyerko.hu

  Családok Átmeneti Otthona
  Szakmai vezető: Kovács Judit

  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: csao-sopron@gyerko.hu

  Gyermekek Átmeneti Otthona
  Szakmai vezető: Gergely Józsefné megbízott vezető

  Tel.: +36 99 524 361
  E-mail: gyao-sopron@gyerko.hu

  Támogató Szolgálat
  Telephely: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 10.
  Szakmai vezető: Horváthné Büki Lívia

  Tel.: +36 20 395 90 40
  E-mail: tamogatoszolgalat-sopron@gyerko.hu

 • A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
 • Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
  (Az intézményre ez nem vonatkozik.)
 • A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
  (Nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
  Neve: Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
  Székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1.
  Postacíme: 9400 Sopron, Fő tér 1.
  Képviselője: Dr. Fodor Tamás elnök

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
 • Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
  (nincs)
 • A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
  (nincs)
 • Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
  Ügyfél fogadási rend megtekintése - Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat

  Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona: folyamatos nyitvatartás

  Támogató Szolgálat: Hétfő - Csütörtök 8:00 - 16:00; Péntek 8:00 - 14:00
 • A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
 • A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
  (nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
  (nincs)
 • A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
  (nincs)
 • Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
  (nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
  (nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
  (nincs)
 • A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
  (nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  (nincs)
 • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
  (nincs)
 • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  (nincs)
 • A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
  (nincs)

III. Gazdálkodási adatok

 • A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
 • A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 • A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
 • Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
 • A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 • A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 • Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 • Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

PÁLYÁZATOK

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0051
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004

Sopron és Környéke
Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
Tel.: + 36 99 524 361
E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu
© 2019 Minden jog fenntartva! Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete