EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

iszlogo

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

images

Az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység szakmai programja

sumatrapdfAkadálymentesített verzió letöltése

 

A Család- és Gyermekjóléti Központnak az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázati felhívás kapcsán, „Együtt a gyermekekért” – Sopron és környéke óvodai – iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése címmel, EFOP-3.2.9-16-2016-00019 azonosító számmal megvalósuló tevékenysége.

A program végrehajtási ideje: 2017. július 01 – 2018. december 31.

Támogatás összege: 39 999 887 forint
Támogatás mértéke: 100%

Fenntartója:
Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, valamint az EFOP-3.2.9-16-2016-00019 azonosító számú pályázati forrás
Székhelye, elérhetősége:
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
Tel/fax: 99/524-361
e-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu>

Nyitva álló helyisége:
9400 Sopron, Révai Miklós u. 2. Kisház

A Család-és Gyermekjóléti Központ, a fent nevezett projekt-tevékenysége során szociális segítő munkát lát el a programban nevesített köznevelési intézményekben, melynek célja az az elsődleges prevenció megerősítése.

Ügyfélfogadási rendje:
A nevesített intézményekben a tanév rendjéhez igazodva, a köznevelési intézmény működési rendjébe illeszkedően. Konkrét időpontját az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység szakmai koordinátora és a köznevelési intézmény vezetője félévente egyezteti, és az intézményben papír alapon és a honlapon is nyilvánosságra hozzák.

Ellátási területe:
A szakmai programban nevesített köznevelési intézmények.

Ezek:
1. Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola – Grundschule Agendorf
2. Napsugár Óvoda Sonnenschein Kindergarten – Ágfalva
3. Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
4. Fertőrákosi Óvoda
5. Patzner Gertrud Általános Iskola – Harka
6. Harkai Kerekerdő Óvoda
7. Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda – Kópháza
8. Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
9. Hermann Alice Óvoda
10. Trefort Téri Óvoda
11. Deák Téri Általános Iskola
12. Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola
13. Lackner Kristóf Általános Iskola
14. Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
15. Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolája
16. Soproni SzC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma
17. Soproni SzC Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola

Az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység célja és alapelvei
Célok:

Az elsődleges prevenció segítése, megerősítése a programba bevont köznevelési intézményekben
A veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, a veszélyhelyzet megszüntetésében való segítség
A 3– 18 éves korosztály szociális jólétének javítása
Az észlelő- és jelzőrendszer működésének erősítése
Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása lehetőségeik maximális kihasználása érdekében
A tanulók, a pedagógusok és a szülők részére adekvát szakmai segítség nyújtása
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai segítése, kiegészítése

Alapelvek:

Általános hozzáférés: az óvodai-iskolai szociális segítő munka igénybevételének lehetősége az adott köznevelési intézményben minden gyermek alapvető joga, ahhoz egyforma eséllyel hozzá kell, hogy férjen minden gyermek, tanuló
A helyi igényekre támaszkodás: az adott területen megjelenő szükségletekhez igazodó, tervezett és gyakorlati eredményekre támaszkodó megvalósítás
Folyamatos kölcsönhatás: interakciós viszonyban áll az iskolával. Az iskolai szociális munkás ott működik, azon a köztes területen, ahol az iskola és a gyermek hatóköre találkozik.
Prevenció: az óvodás és iskoláskorú gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.


A óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység feladatai

1. gyermekek részére nyújtott szociális és mentális segítségnyújtás:

információnyújtás és tanácsadás – szociális ügyintézésben, jogok és kötelezettségek témakörében, pályaválasztási kérdésekben, és minden ügyben, amivel a gyermek a szociális segítő felé fordul, és a kérdés annak kompetencia-körébe tartozik
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére adományok közvetítése, szolgáltatásokhoz jutás elősegítése, szociális ügyintézés.
közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez
„körön kívül került” gyermekek támogatása
krízisintervenció
kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása egyéni vagy csoportmódszerekkel
csoportfoglalkozás tartása gyermekek, fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése)
a családsegítő és az esetmenedzser munkájának támogatás az intézménybe járó gyermekek eseteiben
prevenciós és szabadidős programok, csoportok szervezése, vezetése
rendszeres kapcsolattartás diákokkal, diákcsoportokkal
érdekvédelem- pl. fegyelmi tárgyalásokon való részvétel

2. szülők részére nyújtott szociális és mentális segítségnyújtás:

szülők, családok részére nyújtott tanácsadás, szülőkkel kapcsolattartás
információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás
értékeket, normákat közvetítő szerep az iskola és a családok között,
közvetítés a szülő és az óvodapedagógus, pedagógus közötti konfliktusban, részvétel a pedagógus és a szülő közötti megbeszélésen
a szükséges erőforrásokról az együttműködők között közvetítés
szülőcsoport szervezése, vezetése (klubformában vagy eseményhez kötötten)
részvétel szülői értekezleten, fogadóórán
felkérésre részvétel a szülői munkaközösségek ülésein
közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez
részvétel a köznevelési intézmény által szervezett családi programok lebonyolításában, szükség szerint családi programot szervezése

3. köznevelési intézmény részére nyújtott szolgáltatás:

rendszeres kapcsolattartás, tanárokkal, gyermekvédelmi felelősökkel
együttműködés kialakítása az intézmény más segítő szakembereivel (team)
esetmegbeszélések, szakmaközi megbeszélések szervezése, vezetése
részvétel a nevelőtestületi ülésen, köznevelési intézmény által szervezett rendezvényeken, projektekben stb.;
jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltek tájékoztatása

A feladatellátás tartalma és módja
1.Egyéni segítés
Információnyújtás az óvodai-iskolai szociális segítő munkáról, a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ működéséről, a gyermekvédelemről és az ehhez kapcsolódó jogszabályokról, a gyermeki jogokról és kötelességekről.
fórumai:
igazgatói értekezlet (városi)
nevelőtestületi értekezlet
osztályfőnöki órák
szülői értekezletek
Interakció klub
ügyeleti idő
intézményi honlapon, szórólapon
Egyéni tanácsadás ügyeleti időben gyermekek, szülők, pedagógusok, egyéb iskolai szakemberek részére.
Segítő beszélgetés ügyeleti időben gyermekekkel, szülőkkel,
Ügyintézés segítése elsősorban szociális ügyekben
Irányítás, delegálás más szakemberhez: elsősorban családsegítő felé, de szükség szerint más szolgáltatóhoz
A szociális segítő az egyéni segítés formáinak ellátására ügyeleti időt tölt a köznevelési intézményben. Az ügyeleti időt a köznevelési intézmény vezetőjével egyeztetve, félévente jelölik ki, és az intézményben szokásos módon közzéteszik.

2. Csoportos segítés
Gyermek megfigyelése csoporthelyzetben, tanórán, napközis foglalkozáson, óvodai játék közben, szabadidős programokon, általunk szervezett csoporthelyzetben
Tanórai foglalkozások tartása szakmaterületbe illeszkedő témában: osztályfőnöki óra vagy egészségnevelési nap keretében, felkérésre, alacsony óraszámban (pl: gyermeki jogok, gyermekjóléti ellátások)
Speciális foglalkozási blokkok vezetése napközis foglalkozás keretében, vagy délutáni csoportfoglalkozással. Javasolt témák: önismeret, barátság, kapcsolatok, jellemformálás, döntések, szorongás, agresszió, értékek. Egy -egy foglalkozási blokk a gyermekek korához igazodva 1-2-3 dupla óra időtartam.

3. Közösségi munkaformák

Szabadidős tevékenységek szervezése, vezetése, és a köznevelési intézmény által szervezett programokon való részvétel. Ennek formái:
az egész óvodát, iskolát érintő programokban való részvétel
kirándulások, sportprogramok szervezése gyermekek és szüleik számára
iskolaorientált közösségi munka szervezése
a gyermekek által kezdeményezett programok szervezésének segítése
az intézmény közösségi tereiben iskolák közötti közvetítéssel szervezett szabadidős programok
nyári napközis tábor szervezése, vezetése
segítségnyújtás az iskola által szervezett nyári programok vezetésében

4. Egyéb szakemberek által nyújtott szolgáltatások:

Korrepetálás; a pedagógiai tanácsadó által végzett tevékenység. A korrepetálás az iskola által nyújtott szolgáltatások kiegészítése. Fő feladat a magántanulók felkészülésének segítése, az évismétlések megelőzése, innovatív módszerekkel a tanulók érdeklődésének felkeltése.
Az óvodákban, iskolákban dolgozó szociális segítők a család- és gyermekjóléti központhoz tartozó speciális szolgáltatáshoz való hozzájutást szükség szerint megszervezik. Munkájukhoz segítségül hívhatják a központ napi működésében is részt vevő szakembereket (mediátor, pár- és családterapeuta, jogász, pszichológiai tanácsadó, kapcsolattartási ügyelet) a Központ szakmai programjában szabályozott módon.

Szülők gyermekek, fiatalok számára tartott segítő, önismereti, kommunikációt, kooperációt és interakciót tanító csoportfolyamat. A köznevelési intézmény igényei és a szociális segítő által feltárt szükségletek alapján szervezett, 5-6 alkalomból álló csoportfolyamat.

Szakemberek részére nyújtott szolgáltatások

Interakció klub
Az Interakció klub célja, hogy a jelzőrendszeri kommunikációt javítsa, a szakmai kapcsolatokat erősítse, a meglévő erőforrások kihasználását hatékonyabbá tegye. A klub szorgalmi időszakban havi egy alkalommal a jelzőrendszeri tagok számára szervezett program, ahol lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetések folytatására az előre meghatározott éves program alapján.

Esetmegbeszélések
Minden együttműködő intézményben lehetőség szerint havi egy alkalommal tartott programelem. Az esetmegbeszéléseket a szakmai koordinátor vezeti, azon a szociális segítő tagként vesz részt.

Szakmaközi megbeszélések
A program futamideje alatt 2 alkalommal (2018. január és 2018. október) megbeszélést tarunk a programba bevont intézményekkel, ahol a munka tapasztalatait egyeztetjük és megbeszéljük a szakmai terv esetleges módosításait. 2017. októberében városi köznevelési megbeszélést szervezünk, ahol a többi iskolának, óvodának is beszámolunk a program tapasztalatairól. 2018. első félévére tervezünk járási szintű szakmaközi megbeszélést, amire beszámolót készítünk a programról, és elkezdjük a törvényi előírás szerinti kötelező bevezetés előkészítését.

Köznevelési intézményen belüli szakmai team kialakítása és munkájának szervezése:
Havi egy alkalommal az egy köznevelési intézményben dolgozó, tevékenykedő, nem közvetlenül pedagógiai feladatokat ellátó szakemberek beszéljenek egymással, egyeztessék vállalásaikat, munkatervüket. Ezzel lehetne hatékonyabbá tenni a feladat-ellátást, kiszűrni a párhuzamosságokat, koncentrálni az erőforrásokat, és valódi védőhálót vonni a súlyos helyzetben lévő gyermek köré.

Az ellátások igénybevételének módja

Az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. A szociális segítő előre kijelölt és közzétett időben fogadóórát tart a köznevelési intézmény kijelölt helyiségében. Ez idő alatt felkeresheti őt szülő, vagy más hozzátartozó, gyermek, tanuló, és pedagógus, vagy a köznevelési intézményben dolgozó bármely munkatárs.
Az óvodában-iskolában dolgozó szociális segítő által szervezett programokon, közösségi rendezvényeken részt vehet az iskola közösségéhez és a rendezvény szervezése során megjelölt célcsoporthoz tartozó bármely személy.

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai együttműködésének színterei

Az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység a család-és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatása, melyet külön szakmai csoport lát el. A szakmai csoport vezetője részt vesz a Központ szakmai megbeszélésein, az intézményi koordinációs testület ülésein, így közvetlenül kapcsolódik a központ és az Intézmény munkafolyamataiba. Az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység jelzőrendszeri tagként viselkedik a szociális segítő folyamatban. Ehhez kapcsolódó szakmai munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Protokoll szerint végzi.

A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei

Az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység személyi feltételei a pályázati kiíráshoz igazodva kerültek kialakításra. Eszerint a feladatot ellátó szakemberek:

1 fő szakmai koordinátor részmunkaidőben,
4 fő óvodai-iskolai szociális segítő
1 fő pedagógiai tanácsadó
1 fő gazdasági ügyintéző részállásban
speciális képzettségű szakemberek (megbízási szerződéssel, szükség szerint)

A pályázati program kiírása szerint 1 fő szociális segítő 1500 fő (számított létszám) gyermek ellátását végzi. A létszámhoz tartozó indikátorokat feladatcsoportonként és korcsoportonként a Támogatási Szerződés melléklete tartalmazza.

A tájékoztatás módja

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

a program dolgozói tevékenységük során tájékoztatják a látókörükbe kerülő lehetséges ügyfeleket
a jelzőrendszeri tagintézményeken, szervezeteken keresztül tájékoztatjuk a lakosságot a Központ speciális szolgáltatásairól, azok igénybevételének módjáról
programba vont köznevelési intézményekben kihelyezett tájékoztató anyagok, szórólapok útján
Az Intézmény és a programba vont köznevelési intézmények honlapján, Facebook oldalán megjelenő tájékoztató anyagok útján
helyi média útján

A tájékoztatás tartalma

a szolgáltatások igénybevételének feltételei, ellátás tartalma,
a szolgáltatás tartalmi elemei,
az ellátás igénybevételének módja,
a projekt keretében szervezett programok, rendezvények, akciók
az intézményről szóló közérdekű információk

Az ellátottak jogai

Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani. A projekt az általa biztosított ellátást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel:

élethez, emberi méltósághoz,
a testi épséghez,
a lelki egészséghez való jogra.

A projekt speciális szolgáltatásainak igénybevétele minden, a programba vont köznevelési intézményhez tartozó, segítségre szoruló személy, család vagy gyermek számára elérhetően biztosított. A szociális segítő a gyermek érdekeit képviseli, de ezzel nem sértheti mások érdekeit. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang és képanyag rögzített és azokból kikövetkeztethető információra, esettanulmányokra, esetismertetésre is vonatkozik. A szakember köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságára.
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. (Gyvt. 11.§.(1)) A gyermek jogait, kötelességeit, a szülő jogait és kötelességeit a Gyvt. II.fejezet „Alapvető jogok és kötelességek” (Gyvt. 6.§.-13.§.) tartalmazza részletesen.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 7.§. (1) szerint: „Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét”. Eszerint: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

2011. évi CXII tv. 6.§.:
(1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
(7) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az ügyfélnek az ügyintézés menetére, a szociális segítőre vagy a pedagógiai tanácsadóra irányuló panasza esetén jogorvoslat kérhető szóban vagy írásban a szakmai vezetőtől, az igazgatótól, a fenntartótól és az ellátottjogi vagy a gyermekjogi képviselőtől. A kliens szakemberre vonatkozó panaszát, az érintettek bevonásával kell megvizsgálni és arról a panasztevőt 15 napon belül írásban értesíteni kell. Ha az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

A mindenkori ellátottjogi képviselő, a gyermekjogi képviselő, valamint az egyenlő bánásmód referens neve, elérhetősége kifüggesztésre kerül a Család-és Gyermekjóléti Központ székhelyén, az ügyfelek által látogatott váróhelyiségben. Tájékoztatást adunk róla írásban az Intézmény honlapján, és szóban személyes vagy telefonos megkeresés esetén.


A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme

a projekt munkatársai a Szociális Munkások Szakmai Etikai Kódex-ében foglaltak szerint végzik segítő munkájukat.
a szociális segítő, tanácsadó közfeladatot ellátó személynek minősül
a segítő munka során a szociális munkát végző védelemre jogosult a vele (intézményével) vagy kliensével szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben
segítség kérhető -kolléga vagy rendőrség személyében- testi épségét veszélyeztető helyzet esetén
összeférhetetlenség esetén kérheti felettesétől az ügymenet más szakembernek történő átadását, úgy, hogy gondoskodik a kliens további szakmai segítéséről,
megilleti a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
a szociális munkát végző joga és kötelessége a döntéshozók, valamint a közvélemény figyelmét felhívni mindarra, amiben a kormányzat, a társadalom vagy egyes intézmények felelősek a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért, illetve amivel meggátolják ezek enyhítését,
a szociális munkát végző joga, hogy mindezek érdekében szakmai szervezetekhez forduljon,
ha az etikai sérelem akár intézmények, akár személyek részéről éri, védelemért munkáltatójához, illetve annak fenntartójához, vagy az Etikai Kollégiumhoz fordulhat.

PÁLYÁZATOK

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0051
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004

Sopron és Környéke
Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
Tel.: + 36 99 524 361
E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu
© 2024 Minden jog fenntartva! Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete